Võ Hà Băng cười nói:
– Khi tiểu đệ chơi game bài ăn tiền thật trước Đức vua , dĩ nhiên sẽ ca ngợi công cuộc trọng đại của nhị vị. Có điều các vị làm quan đặc sắc ở điểm nào nói ra lại xấu hổ vì tiểu đệ thật chưa hiểu rõ lắm. Vậy xin các vị nói cho tại hạ nghe để liệu bề đấu đối.Quan viên và Quản lý mừng rỡ khôn xiết chắp tay cảm tạ.Quan viên liền khoa trương thành tích của Quan viên , nào là cố sức tìm hiểu tính tình của nhà vua để làm việc cho đắc lực, nào là chuyên cần chính sự nào là giúp việc của triều đình tới nhân dân. Thực ra mười phần có đến chín phần là giả dối.
Quan viên thấy Võ Hà Băng chú ý quan sát anh ta chơi game bài cào rồi lắng nghe lại gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình, y sung sướng toét miệng ra mà cười, không ngậm lại được.Tiếp theo Quản lý cũng kể mấy thành tích đắc ý nhất của mình. Tuy y nói một cách đơn giản mà công lao không phải tầm thường.Võ Hà Băng nói:

Khi tiểu đệ chơi game bài ăn tiền thật trước Đức vua

– Những điều Quản lý đại nhân nói đây, tiểu đệ đều ghi nhớ cả rồi. Tưởng chúng ta nên thêm vào công cuộc to lớn nữa là việc Ngạc tặc phản vua làm cho Đức Đức vua thống hận đến cùng cực. Ngoài ra Nguyễn Chiến Vi toan làm nội ứng cho lão có ý hiệu triệu văn võ quan viên toàn tỉnh Giang Tô theo chúng phản vua. May mà chúng ta tra xét ra được còn vụ chơi game bài chắn này tâu lên thì việc phong thưởng chúng ta không chạy đâu mất được. Ngày mai tiểu đệ thượng lộ về kinh xin các vị viết bản tâu đi.
Quan viên và Quản lý đồng thanh đáp:- Đây là đại công của đại nhân nên bọn ty chức không dám xen lấn vào.Võ Hà Băng nói:- Các vị bất tất phải khách sáo. Vụ chơi game bài lốc này kể như công lao của mọi người chúng ta.Quan viên và Quản lý lại tạ ơn lần nữa rồi mới cáo từ lui ra.


Võ Hà Băng kêu bọn Từ Thiên Xuyên cột Nguyễn Chiến Vi lại, nhét giẻ vào miệng hắn khiến hắn không nói được. Nguyễn Chiến Vi trong lòng rất lấy làm kỳ, hắn vừa lo sợ vừa kinh ngạc không biết thế nào mà kể.Võ Hà Băng sai thân binh đến Lệ Xuân viện đón mẫu thân tới đẻ dạy chơi game bài cào. Tên đó cải trang làm thường dân cùng mẫu thân tương kiến.Võ Xuyến Hương không biết con mình đã làm quan to, bà cho là tên đó cờ gian bạc lận được một món tiền lớn.