Chúng ta có nên kiềm chế các hoạt động chụp ảnh bằng góc nhìn giống như