Một lần nữa và một lần nữa để nói chuyện cợt như vậy, các chi phí